ОБЩИ УСЛОВИЯ НА СОФТПРЕС ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.soft-press.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Софтпрес ООД наричано по-долу Изпълнител от една страна и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.soft-press.com (наричани по-долу Ползватели).

Софтпрес ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 831586551, BG831586551, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Данаил Дечев 6. Координати за връзка: телефон: тел./факс: 02 / 958 25 67, мобилен: 0896 / 71 79 42, e-mail: [email protected]

Преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта soft-press.com (наричани за краткост Услуги), прочетете изцяло публикуваните ОБЩИ УСЛОВИЯ. С визуализирането на soft-press.com всеки Ползвател автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Общи задължения на Ползвателя
Ползвателят е длъжен да предостави вярна и достатъчна информация за изпълнение на направена от него/нея поръчка през soft-press.com. В случай на предоставени грешни данни от страна на Ползвателя, в резултат на което, поръчаната стока не пристигне в срок или не бъде получена от Ползвателя, Изпълнителят не носи отговорност.

Общи задължения на Изпълнителя
Предoставяни стоки и услуги на сайта.

Информацията за предлаганите на Soft-press.com стоки (книги/списания) е организирана в справочник на изданията в следните категории:

 • Предстоящи
 • Архитектура
 • Бизнес
 • Езотерика и парапсихология
 • Енциклопедии
 • За деца и юноши
 • За майката и бебето
 • Компютърна литература
 • Медицина и здраве
 • Подаръчни книги
 • Приложна психология
 • Пътеводители
 • Секс
 • Спорт
 • Фотография
 • Хоби и домакинство
 • Художествена литература
 • Хумор
 • Чуждоезиково обучение
 • Други

В препратката (линка) към страницата на всяко издание е представена информация за корична цена и онлайн цена при поръчка през сайта, основни характеристики и допълнителна информация, които целят да предоставят на Ползвателите, достатъчно информация за извършването на информиран избор при поръчката на книги.

Soft-press.com си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваната информация за стоки, услуги, цени и други техни характеристики, които промени влизат в сила от датата на публикуването им. При случаи, когато се установи, невъзможност за доставка на вече поръчани книги през сайта soft-press.com, поради изчерпване на наличност или неактуализирана информация, Ползвателите ще бъдат уведомени на посочен от тях е-mail или телефон за връзка относно възникналото ограничение и ще получат своевременно предложение да променят/откажат поръчката си преди нейната обработка и извършено плащане. Soft-press.com носи отговорност да информира Ползвателя за възникнал проблем, но не носи отговорност, ако не успее да изпълни направената през Сайта поръчка поради технически проблем, извън своите компетенции и правомощия.

Цени
Всички единични и крайни цени на стоки са в български лева и с включен ДДС.

Soft-press.com си запазва правото да променя цените по всяко време без да поема ангажимент да информира Ползвателите, които от своя страна са длъжни да заплатят крайната дължима стойност на поръчката си съгласно онлайн цената, посочена в уебсайта по време на генериране на поръчката. При установяване на пропуски и/или грешки в публикуваните цени на Soft-press.com, Ползвателят има право да откаже изпълнението на направената поръчка, но преди да извърши плащането. При установени пропуски и/или грешки от страна на представител на Изпълнителя, последният си запазва правото да информира по електронна поща или телефон Ползвателя за промяната на условията, да предостави актуална информация за цени и наличности на стоките на Ползвателя, да откаже изпълнението на поръчка без да дължи обезщетение, като върне вече заплатени/депозирани от Ползвателя суми.

Ограничения за отмяна на поръчана или закупена стока.
Генерирани поръчки, но непотвърдени в рамките на 7 работни дни се считат за отказани автоматично. Когато стоката е книга или списание на хартиен носител, поръчката не подлежи на връщане ако вече е напуснала склада, поръчки, които не са напуснали склада на Изпълнителя могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане. Обработени и платени поръчки, предоставени на подизпълнител за разнос не подлежат на анулиране и връщане. Книгите и списанията, напуснали склада на Изпълнителя не подлежат на връщане съгл. Чл.55, ал.2, т.6 от ЗЗП, освен ако нямат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици.

ВАЖНО! Ограничения за замяна на стока - печатни изделия
Стоки, получени от Ползвателят не се връщат без основание. При наличие на доказани производствени дефекти-бели страници, липсващи коли, непоследователност на страниците, книги и/или списания се заменят, като всички разходи по връщането и заменянето се покриват от Изпълнителя. Срок за връщане от Ползвателя: 7 работни дни. Срок за възстановяване от датата на получаване на дефекната стока от Изпълнителя: 7 работни дни.

В случаи, когато бъдат съгласувани липси и разминаване между поръчаните (описани в генерираната поръчка) и доставените стоки по вина на Изпълнителя, разходите по връщането и замяната на стоките се покрива от Изпълнителя.

Безпричинни връщания не се приемат, защото книгата е стока, която се „консумира“ - копира се, прави се справка, изчита се и т.н. А това освен всичко друго е и нарушение на авторските права.

При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, до 7 дни от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Изпълнителя се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Изпълнителя.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Изпълнителя възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Чл. 1 Изпълнителят има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Ползвателят въвежда, използва или предоставя при ползване на електронния офис.

Чл. 2 (1) Изпълнителят полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Ползвателя при регистрацията, Изпълнителят обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “B’ Space” възникне задължение да предостави личната информация за Ползвателя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 3 (1) Изпълнителят събира и използва информацията по чл. 2 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Ползвателя. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Изпълнителят.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Изпълнителят, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Изпълнителят може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Ползвателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на“B’ Space” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за регистрация Ползвателя е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Изпълнителят данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “B’ Space” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Ползвателя.

Ползвателите имат право да поръчат до 10 бр. от заглавие. За по-големи количества, моля свържете се с Търговски отдел

Изложените и публикувани ОБЩИ УСЛОВИЯ важат за всички Ползватели на интернет страница/домейна soft-press.com без изключения.