Съдържание

Предговор                              

Произношение                            

Правопис и пунктуация                     

Граматични термини и съкращения            

Урок 1  Accueil à la gare de l’Est    Посрещане на гара Изток

Граматика: Сегашно време на être и avoir

Неударени форми на личните местоимения

Определителен и неопределителен член

Сегашно време на глаголите с инфинитив на -er (arriver)
Ударени форми на личните местоимения
Странознание: Поздрав, сбогуване и обръщение

Урок 2  Premier dîner en famille    Първата вечеря в семейството

Граматика: Сегашно време на faire и aller

Часичнен член
Множествено число на съществителните имена
Странознание: Хранителни навици на французите

Урок 3  Première journée à Paris    Първият ден в Париж

Граматика: Сегашно време на prendre и vouloir

Въпросителни изречения с интонация и qu’est-ce que

Сегашно време на devoir и pouvoir
Странознание: Френската училищна система

Урок 4  Courses dans le quartier    На покупки в квартала

Граматика: Бройни числителни имена

Минало свършено време с avoir
Странознание: Пазаруване във Франция

Урок 5  Une journée avec les enfants    Един ден с децата

Граматика: on със значение на nous

Глаголи с окончания  -ir и -re

Повелително наклонение
Странознание: Bonne fête!
Тест 1                                            

Урок 6  Inscription à l’école de langue    Записване в езиковото училище

Граматика: Въпросително изречение с est-ce que

Отрицание
Часът

Урок 7  Premiers contacts    Първи контакти

Граматика: съгласуване на прилагателните имена

Имена на държави
Минало свършено време с être

Глаголите connaître и venir

Урок 8  A la découverte de Paris    Опознаване на Париж

Граматика: Местоположение и посока

Предлогът de
Предлози за изразяване на пространствени отношения
Странознание: Парижкото метро

Урок 9  Rendez-vous au café     Среща в кафенето

Граматика: Обозначаване на количество

Изразяване на оценка

il faut + инфинитив

Глаголът préférer
Странознание:
Плащане в ресторант

Урок 10  Dans un grand magasin    В търговския център

Граматика: Местоимения – преки допълнения

Глаголи с окончание -ayer (essayer)

Показателни местоимения
Прилагателно име (форми/място/изключения)
Странознание: Френската мода
2                     

Урок 11  Au restaurant    В ресторанта

Граматика: Местоименното наречие en

 Местоимения – непреки допълнения

Странознание: На ресторант

Урок 12  A la gare    На гарата

Граматика: Въпросително изречение (обобщение)

Притежателни местоимения
Странознание: TGV

Урок 13  Week-end au ski    На ски през уикенда

Граматика: Дните на седмицата, месеци и дата
Глаголът partir

Възвратни глаголи

Урок 14  Rencontre dans le TGV    Среща в TGV

Граматика: Глаголите voir, lire, acheter

Относителното местоимение qui

Степенуване на пролагателните
Странознание: »Codes«

Урок 15  Coup de fil à l’agence    Oбаждане в агенцията

Граматика: Телефониране в службата

Бъдеще време (futur simple) на глаголи с окончание -er

Бъдеще време на être, avoir, aller
Странознание: Обаждане по телефона
Test 3               

Урок 16  C.V. pour le stage    Автобиография за стажа

Граматика: tout

Въпросителната дума quel

Урок 17  Premier jour à l’agence     Първи ден в агенцията

Граматика: Близко бъдеще време (futur proche )
Сравнение между двете бъдещи времена
Странознание: На работното място

Урок 18  Soirée collègues     Вечер с колегите

Граматика: Минало несв. време на глаголите на -er и на être
Отправяне на предложение

Глаголът dire
Странознание: Културният живот в Париж

Урок 19  Qu’est-ce qu’on fait ce soir?    Какво ще правим довечера?

Граматика: Глаголите offrir, ouvrir, voir

pour + инфинитив
Странознание: Ако ви поканят на гости

Урок 20  Location de voiture    Кола под наем

Граматика: Въпросителното местоимение lequel

avant de + инфинитив
Подчинено изречение със si
Test 4                     

Урок 21  Panne sur l’autoroute    Повреда на магистралата

Граматика: Относителното местоимение que

Подчинено определително исречение
venir de + инфинитив
Странознание: Номера на коли и пощенски кодове

Урок 22  Chez le médecin    На лекар

Граматика: Съюзът que

Глаголът croire
Странознание: Здравеопазване

Урок 23  Camping en Provence    На къмпинг в Прованс

Граматика: Деепричастие: en + сегашно причастие
Минало причастие
Странознание: Регионални култури

Урок 24  Les Puces    На битпазара

Граматика: Съществителни с неправилни форми за мн. ч.
Отрицание при сложни времена
Странознание: Битпазари

Урок 25  Organiser un voyage d’affaires    Организиране на командировка

Граматика: il faut que + подчинително наклонение

Сег. вр. на подчинително наклонение на глаголите на -er

il faut + подчинително наклонение, il faut que + подчинително наклонениеTest 5           

Урок 26  A la plage    На плажа

Граматика: Времето

Сег. вр. на условно наклонение

Сег. вр. на условно наклонение на глаголите на -er

Глаголът pouvoir

Урок 27  Réunion de travail    Делова среща

Граматика: Относителното местоимение ce que

Обстоятелствени пояснения за време

Урок 28  A la recherche d’un emploi    В търсене на работа

Граматика: Минало несвършено време на pouvoir, vouloir

Употреба на минало свършено и несвършено време
Странознание: Ваканциите във Франция

Урок 29  Adieux à l’aéroport    Сбогуване на летището

Граматика: Употреба на сег. вр. на подчинително наклонение

Сег. вр. на подчинително наклонение на неправилните глаголи (avoir, être, aller, faire, venir)
Странознание: На летището

Урок 30  Cartes postales    Пощенски картички

Граматика: как да напишете писмо на френски

 
Най-важните неправилни глаголи (I и II част)

Странознание – тест                        

Ключ с верните отговори към упражненията      

Речник