English флаг
Зареждане...
257
2

ArchiCAD 8 и 8.1 Пълно ръководство

Автор: Доц. д-р арх. Асен Писарски

Ниво: напреднали, професионалисти
Поредица: Други
Страници: 824
Дата на издаване: 26.10.2004
ISBN: 9546853135
Размер: 165/235
Тегло: 1.32 кг
Наличност: Не

39.00 лв. / Цена с отстъпка - 35.10 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗДАНИЕ

ArchiCAD 8 и 8.1
Пълно ръководство

Доц. д-р арх. Асен Писарски

ИНТЕГРИРАЙТЕ НОВОСТИТЕ НА ВЕРСИЯ 8.1 ВЪВ ВАШАТА ДИГИТАЛНА АРХИТЕКТУРНА ПРАКТИКА

Книгата описва версии 8 и 8.1 на ArchiCAD – популярният пакет за архитектурно-строително проектиране, наложил се като стандарт в своята област. Основната цел на автора е да помогне на читателя бързо да усвои богатите възможности на ArchiCAD, а също и да се запознае с нейните библиотеки. С конкретни примери се разглеждат основните похвати при работа с ArchiCAD, което позволява на начинаещите да сведат до минимум времето за запознаване със софтуера. Едновременно с това, опитните потребители ще намерят много полезна информация, описваща пълната функционалност на всяка една възможност на програмата.

Предложената структура на книгата и методика на работа с ArchiCAD се базират на дългогодишния опит на автора в обучението на студенти по архитектура и архитекти в усвояването на компютърните технологии в архитектурното проектиране.

За архитекти, строителни инженери, интериорни дизайнери, студенти от архитектурно-строителни специалности и всички, ползващи ArchiCAD в своята дейност.

ОСНОВНИ ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗДАНИЕТО:

 • Елементи и настройки на чертожната среда
 • Чертожни техники
 • Конструктивни елементи на проекта
 • Библиотеки и библиотечни елементи
 • Структура на проекта
 • Тримерна проекция в ArchiCAD
 • Навигация, чертане и редактиране в тримерното пространство
 • Създаване на разрези и фасади
 • Създаване на специфични елементи на проекта
 • Методи за генериране на специфични библиотечни обекти
 • Оразмеряване и оформяне на чертежите
 • Принципи на генериране на спецификации и количествени сметки
 • Фотореалистична визуализация и анимация в ArchiCAD
 • Връзки с други програми
 • Публикуване на проекта

За автора
Доц. д-р арх. Асен Писарски е преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия, ръководител е на катедра “Промишлени и аграрни сгради”. От 1986 г. активно преподава дисциплините, свързани с приложение на новите компютърни технологии в архитектурното проектиране. Води курса “Специализирани компютърни технологии – ArchiCAD” за студентите по архитектура и за архитекти като следдипломно обучение от 1994 г. Автор е на книгата “Компютърни технологии за архитекти – ArchiCAD 6.0. Стъпка по стъпка”, 2000 г.

Съдържание на книгата

Съдържание

Увод

Глава 1 Въведение в ArchiCAD 8.0

Кратко описание на технологията

Област на приложение на ArchiCADОбщо описание на технологията на работа с ArchiCAD 8.0

Основни групи дейности в ArchiCAD

Прозорци за работа в ArchiCAD

Конструктивни прозорци

Допълнителни прозорци

Спомагателни прозорци

Елементи на работната среда

Система от менюта с команди в ArchiCAD 8.0

Система от плаващи палитри

Палитра с чертожните инструменти (Toolbox)

Координатен прозорец (Coordinate box)

Контролен прозорец (Control Box)

Информационен прозорец (Info Box)

Палитрата Навигатор (Navigator)

Палитра Преглед на Навигатор (Navigator Preview)

Палитрата за 3D Навигация (3D Navigation Palette)

Допълнителни палитри

Управление на Плаващите палитри

Управление на изображението

Управление на изображението с командите от меню Display
и инструментите за управление на изображението

Управление на изображението чрез команди от
контекстното меню

Управление на изображението чрез Navigator Preview
(Преглед на Навигатор)

Настройки на чертожната среда

Настройки на глобалните параметри

Избор на системата от чертожни единици (Working Units..)

Ограничено придвижване на курсора (Mouse Constraints and Methods)

Изобразяване и сметки (Imaging & Calculation)

Сигурност на данните (Data Safety)

Настройки за опресняване на 2D изображението (2D Redraw Options)

Настройки на Издател (Publisher)

Група от общи настройки Miscellaneous (Разни)

Настройка на специфичните за проекта параметри

Настройки на стандарта на оразмеряване

Мерни единици за количествени сметки

Настройка на зони (Zones)

Конструктивни елементи (Construction Elements)

Глава 2 Чертожни техники

Методи за генериране на обекти

Изчертаване с чертожните инструменти

Трасиране на елементи чрез инструмента Magic Wand (Магическа пръчка)

Генериране на нови обекти с редактиращи команди

Двумерни линейни елементи

Приложения на двумерните линейни обекти

Отсечка (Line)

Конструктивни методи

Геометрични методи

Команди за редактиране на отсечки Line Extras (Екстри за отсечки) от меню Tools

Дъга /Окръжност (Arc /Circle)

Геометрични методи за дъги/ окръжности

Геометрични методи за елипси

Полилиния (Polyline)

Геометрични методи и техники на чертане

Разпадане и формиране на полилиния

Редактиране на линии с подвижната палитра (Pet palette)

Съдържанието на подвижната палитра

Редактирането с подвижната палитра (Pett palette) – универсален метод

Редактиране на единични линии

Редактиране на поредица от свързани линии или полилиния

Редактиране на дъги, окръжности и елипси

Крива (Spline)

Задаване на параметрите на криви

Изчертаване на натурални криви

Изчертаване на крива на Безие

Изчертаване на криви със свободна ръка (Freehand curves)

Редактиране на криви

Средства и техники за точно чертане

Гравитация на курсора към характерни точки и ръбове на начертани обекти

Форми на курсора без започнало чертожно действие

Форми на курсора при започнало чертожно действие

Форми на курсора при прихващане на точки на различни геометрични взаимодействия между елементи

Форми на курсора при извършване на различни специфични действия при работа върху чертежа

Числово въвеждане на точки чрез координати

Добавяне и изваждане на координати

Преместването на координатното начало (User Origin)

Редакторско координатно начало (Edit Origin)

Заключване на координати

Приложение на Конструктивната (Construction Grid) и Фиксиращата (Snap Grid) мрежи за точно чертане

Управление на мрежите

Завъртане на мрежата

Режими на привързването на курсора към растера на Конструктивната или Фиксиращата мрежи

Управление на видимостта на Конструктивната мрежа

Двойки посоки (ъгли) за фиксиране движението на курсора при чертане и редактиране

Техника на чертане в режим на фиксирано придвижване на курсора

Ограничено придвижване в хоризонтална-вертикална посоки (Horizontal-vertical) спрямо нормалната или завъртяна мрежи (Horizontal-vertical to Skewed Grid)

Ограничено придвижване в двойка посоки под фиксиран ъгъл (Fixed Angle)
спрямо нормалната или завъртяна мрежи (Relative to Skewed Grid)

Ограничено придвижване в двойка посоки под ъгъл, прихванат чрез относителните
конструктивни методи Перпендикуляр, Успореден и Ъглополовяща (Custom Angle)

Проектиране на положението на курсора

Относителни конструктивни методи

Методи Perpendicular Constraint (Перпендикуляр) Parallel Constraint (Успореден)

Метод Bisector Constraint (Ъглополовяща)

Метод Offset (Успоредно отместване)

Метод Multiple Offse (Многократно успоредно отместване)

Специални точки на привързване върху обекти

Специални точки на привързване върху временна отсечка

Използване на „Горещи точки” (Hotspots)

Автоматично генериране на горещи точки

Методи за корекция на грешки

Изтриване на елементи

Отмяна на погрешно изпълнени команди

Прекъсване на незавършена команда или операция

Отмяна на погрешна стъпка

Корекция на погрешно изчертани елементи в чертежа чрез редактиране

Записване на чертожния файл

Глава 3 Тримерни конструктивни елементи

Стена (Wall)

Задаване на параметрите на стена

Геометри и позициониране на стена (Geometry and Positioning)

Избор на кота на привързване на стената

Привързване на стената кам референтната линия

Избор на сечение на стената в план

Дебелина на стената

Секция за въвеждане на атрибутите на стената в план и разрез

Секция за въвеждане на атрибутите на стената за 3D модела

Избор на материали

Монолитна дървена стена

Спецификации и етикети (Listing and Labeling)

Отношение към зоните

Начини за задаване на свойствата на стени

Методи за чертане на стени

Геометрични методи

Промяна на структурата на стена

Промяна на референтната линия на стена

Редактиране на геометрията на стени

Взаимодействие на стени помежду им и с други обекти

Взаимодействие между стени

Режими на изобразяване на пресичането на стени

Взаимодействие между стени и прозорци/врати

Взаимодействие между стени и плочи

Взаимодействие между стени и покрив (Roof)

Взаимодействие между стени и колони

Създаване на композитни структури

Избор на композитна структура

Създавне на композитна структура

Плоча (Slab)

Задаване на параметрите на плоча

Геометрични параметри на плочата

Атрибути на плочата в разрез

Атрибути на плочата за 3D модела

Атрибути на плочата за количествената сметка

Методи за чертане на плочи

Техника на изчертаване с чертожния инструмент

Техника на изчертаване с Магическата пръчка

Техника на създаване на плоча в 3D прозореца

Техники за редактиране на площни обекти

Въвеждане на отвори в плочата

Редактиране на формата на плоча

Взаимодействие на плочи с други обекти

Взаимодействие на плочи със стени

Взаимодействие на плочи с колони

Взаимодействие на плочи с покриви

Колона (Column)

Въвеждане на геометрични параметри на Колона

Геометричните параметри на Колона

Избор на базова точка на привързване на Колона

Избор на конструктивен метод

Избор на геометричен метод

Атрибути на колоната в план и разрез

Атрибути на колона за 3D Модела

Въвеждане на атрибутите на колона за Количествената сметка

Взаимодействие между колона и други обекти

Колона и Стена

Колона и Покрив

Колона и Плоча

Колона и Греда

Греда (Beam)

Елементи на гредата в план

Режими на изобразяване на греди в план

Настройка на параметрите на греди

Геометрия и позициониране (Geometry and Positioning)

Параметри в план (Floor Plan)

Параметри в разрез (Section)

Параметри за модела (Model)

Отвори в тялото на гредата (Hole)

Атрибути на греда за количествената сметка (Listing and Labeling)

Техники за изчертаване на греди

Геометрични методи за чертане на греди

Коректно свързване на греди

Въвеждане и редактиране на отвори в греда

Взаимодействие на греди с други конструктивни елементи

Покрив (Roof)

Елементи на покрив

Въвеждане на параметрите на покрив

Геометрия и позициониране

Параметри на покрив в план (Floor Plan)

Параметри на покрив в разрез (Section)

Параметри на покрив за модела (Model)

Параметри на покрив за спецификации и етикети (Listing and Labeling)

Геометрични методи

Техники за изчертаване на прост покрив

Пресичане на покриви

Автоматично отрязване на конструктивни елементи с покрив

Отрязване с отдалечен покрив (Remote Roof)

Техники за редактиране на прост покрив

Редактиране на формата на покрив

Отвори в покрив

Отчитане и промяна на ниво на точки от покрива

Генериране на линии на нива на покрива

Покривно осветление (Skylight)

Създаване на сложни покриви

Полипокрив (PolyRoof)

Купол (Dome)

Цилиндричен сводест покрив (Barrel Vaulted Roof)

Предпочитани настройки

Функции на палитрата Favorites

Глава 4 Библиотечни обекти

Работа с библиотеки

Определение

Съдържание и структура на библиотеката ArchiCAD Library

Управление на библиотеки

Видове библиотечни обекти

Прозорци (Windows) и Врати (Doors)

Задаване на параметрите на прозорци/ врати

Задаване на параметри за избрания тип прозорец & врата

Въвеждане на прозорец & врата в чертежа

Ъглов прозорец (Corner Window)

Покривно осветление (Skylight)

Библиотечни обекти (Objects)

Задаване на параметрите на обекти

Техники на въвеждане на обект

Редактиране на обект

Източници за допълнителни GDL обекти

Стълби (Stairs)

Създаване на нови стълби

Създаване на стандартен тип стълба със StairMaker

Глава 5 Организационна структура на проекта

Слоеве (Layers)

Етажи (Stories)

Групиране на обекти

Чертожен ред на елементите (Drawing Order)

Глава 6 Тримерна проекция в ArchiCAD 8.0

Визуализация в 3D Прозореца (3D Window)

Методи и механизми за визуализация в 3D Прозореца

Избор на 3D проекция

Задаване на параметрите на Паралелна проекция

Задаване на параметрите на Перспективна проекция

Управление на изгледа в 3D чрез прозореца Navigator Preview (Преглед на Навигатор)

Управление на изображението при паралелна проекция

Управление на изображението при перспективна проекция

Обхват на визуализацията

Настройки на 3D Прозореца

Получаване на 3D изгледи с използване на равнини на сечение

Настройка на процеса на тримерна визуализация

Автоматично регенериране

Автоматично активиране на 3D Прозореца

Запази увеличението на детайла от изображението при регенериране

Настройките за онагледяване и контрол

Прекъсване на процеса на визуализация

Копиране на изображението от 3D Прозореца като двумерен мащабен чертеж

Палитрата за 3D навигация (3D Navigation Palette)

Навигация в 3D пространството

Техника на навигация

Навигация в Аксонометрия

Режим на движение Model (Модел)

Режим на движение Image (Картина)

Look to (Погледни към)

Reset (Възстанови)

Навигация в Перспектива

Walk (Разходка)

Lateral Move (Странично движение)

Turn (Завъртане)

Look to (Погледни към)

Reset (Възстанови)

Ъгъл на зрителния конус

Други средства за контрол върху изображението в Палитрата за 3D навигация

Превключване между перспектива и аксонометрия

Отмяна на последната промяна на изгледа

Камери и проекции

Чертане в 3D Прозореца

Организацията на елементите на средата за работа в 3D Прозореца

Toolbox (Палитра с инструменти)

Project Origin (Проектно координатно начало)

User Origin (Преместено координатно начало)

Привързване на курсора

Техника на чертане в 3D

Нива и етажи в 3D Прозореца

Задаване на височината на изчертаваните обекти

Глава 7 Редактиране на проекта

Избор на обектите за редактиране

Методи и техники за избор на обекти

Техники за избор на обекти

Използване на палитрата Selections (Селекции)

Промяна на параметрите на маркираните обекти

Трансфер на параметри между еднотипни елементи

Команди и палитра за редактиране

Общи редактиращи команди в палитрата и менюто

Команди Drag (Премести)

Команди Rotate (Завърти)

Команда Mirror (Обърни огледално)

Команда Elevate ... (Повдигни...)

Команди Multiply... (Размножи...)

Multiply/Drag (Размножи/Премести)

Multiply/Rotate (Размножи/Завърти)

Multiply/Elevate (Размножи/Повдигни)

Multiply/Matrix (Размножи/Матрица)

Команда Stretch (Разтегли)

Команда Resize (Промени размера)

Команда Split (Разрежи)

Команда Adjust (Подравни)

Отрязване на обекти до пресичане с граници (Trim)

Редактиране на обекти в 3D Прозореца

Техники за избор на обекти в 3D Прозореца

Посочване с мишката

Инструмент Маркировка (Marquee tool)

Техники за редактиране в 3D Прозореца

Редактиране чрез диалоговия прозорец на параметрите

Редактиране чрез подвижната палитра

Инструменти за 3D трансформации

Инструмент преместване

Инструмент за вертикално преместване

Инструмент за хоризонтално разтегляне

Инструмент за вертикално разтегляне

Редактиране на площни обекти

Редактиране чрез общи редактиращи команди

Глава 8 Двумерни чертожни прозорци

Разрези и фасади

Основни дейности в прозореца Sections/Elevations

Видове Разрези/Фасади

Актуализиране на връзката с модела

Инструмент Разрез/Фасада (Section/Elevation Tool)

Създаване на Разрез/Фасада

Настройка на параметрите на инструмента Разрез/Фасада

Общи настройки на Разрез/Фасада

Сигнатура и име на разреза/фасадата

Хоризонтален и вертикален обхват на разреза

Вертикален обхват (Vertical Range)

Маркиране на отдалечена зона

Обхват на изобразяване на разрезните линии по етажи

Настройки на разрез/фасада за чертежа в план

Избор на тип и параметри на маркери

Елементи в разрез (Cut Elements)

Ефекти на модела (Model Effects)

Опции за отдалечена зона

Редактиране на линията на разреза

Особености при съчетание на сеченията на елементи в разрез

Чертежи на детайли (Detail Drawings)

Задаване на параметрите на детайл

Създаване на детайли

Глава 9 Специфични елементи на проекта

Добавени модули (Add-Ons)

Определение

Управление на добавените модули Add-Ons

Конструктивна мрежа (Structural Grid)

Автоматично генериране на елементи

Въвеждане на мрежа в чертежа

Редактиране на мрежа и генерираните заедно с нея елементи

Създаване на профили (Profiler)

Зареждане на модула Profiler

Създаване на екструдиран профил

Редактиране на профил

Създаване на ротационни тела

Редактиране на ротационна повърхнина/ ротационно тяло

Дървена покривна конструкция

Техники за въвеждане на елементите на дървената покривна конструкция

Създаване на ребро при маия или улама (Hip Rafter or Valley Rafter)

Създаване на столица (Purlin)

Създаване на столица при стрехата (Еaves Purlin)

Създаване на ребро (Rafter)

Създаване на множество ребра (Multiple Rafters)

Създаване на напречни връзки (Trimmer or Blocking)

Създаване на клещи (Collar Beam)

Създаване на свързваща греда (Tie Beam)

Генериране на цялата покривна конструкция с командата Roof Wizard (Магически покрив)

Библиотека с обекти на RoofMaker

Създаване на ферми (TrussMaker)

Създаване на ферми с RoofMaker в чертежа в план

Задаване на параметрите на ферма

Задаване на параметрите на дървена конструкция

Параметри на кухо сечение на елементите на ферма

Параметри на профили от валцована стомана (Rolled steel profile)

Построяване на ферми в прозореца на Разрез/Фасада

Редактиране на ферми

Действия с плътни тела (Solid Element Operations)

Изходни обекти

Видове действия с плътни тела

Извършване на действия с плътни тела

Поддръжка на действия с плътни тела

Записване на резултата от булеви операции като библиотечни обекти

Ограничения при използване на булеви операции

Мрежа (Mesh)

Същност и предназначение на обекта Мрежа

Видове мрежи

Елементи на обекта Мрежа

Задаване на параметрите на мрежа

Въвеждане на геометричните параметри

Параметри в план

Параметри в разрез

Атрибути на мрежа за 3D модела

Атрибути на мрежа за Количествената сметка

Геометрични методи и изчертаване

Полигон със свободни очертания

Създаване на мрежа с инструмента Magic Wand (Магическа пръчка)

Редактиране на мрежа

Глава 10 Оформяне на чертежите

Оразмеряване (Dimensions)

Обща характеристика на оразмеряването

Избор на оразмерителен стандарт

Линейно оразмеряване (Linear Dimensions)

Елементи на линейното оразмеряване

Настройки на елементите на линейното оразмеряване

Техники на изчертаване на линейното оразмеряване

Избор на Геометричен метод

Техники на изчертаване

Оразмеряване на дължината на дъга

Кота за ниво в Разрез/Фасада (Elevation Dimension)

Редактиране на оразмеряването

Автоматично оразмеряване

Автоматично външно оразмеряване (Automatic Exterior Dimensioning)

Автоматично вътрешно оразмеряване (Automatic Interior Dimensioning)

Оразмеряване на радиус (Radial Dimension)

Елементи на радиалното оразмеряване

Настройки на радиалното оразмеряване

Техники на изчертаване на радиалното оразмеряване

Редактиране на радиалното оразмеряване

Оразмеряване за ниво в план (Level Dimension)

Изчертаване на кота за ниво в план

Задаване на параметрите

Редактиране на оразмеряването

Оразмеряване на ъгъл

Настройка на параметрите на чертожния инструмент

Техники на изчертаване

Редактиране на ъглово оразмеряване

Текстови блокове

Въвеждане на текстови блок

Точка на привързване на текстовия блок (Anchor Point)

Избор на режим на подравняване на текста в текстовия блок

Избор на интервал между редовете (Leading)

Избор на ъгъл на ориентация на текстовия блок (Text Block Angle)

Редактиране на текст

Щриховка (Fill tool)

Приложение на щрихованите полигони

Режими на изобразяване на щриховките

Настройки на щриховки

Цвят на щриховката и фона

Ориентация на щриховката

Изчертаване на щриховки

Редактиране на формата на щриховки

Изчисляване на площи чрез инструмента Щриховка

Управление на типовете щриховки

Управление на векторните щриховки

Преименуване, изтриване и създаване на нови щриховки

Редактиране на графичния мотив на растерни щриховки

Включване/изключване на щриховките в палитрата

Представяне на функционалната организация

Зони (Zone tool)

Елементи на обекта Zone (Зона)

Чертожен инструмент Zone tool (Зони)

Въвеждане на зони в чертежа

Отрязване на тримерната форма на зоните

Автоматично актуализиране на зоните

Редактиране на зони

Категории зони

Спецификации на зони

Режими на изобразяване и отпечатване на зоните в чертежа

Глава 11 Спецификации и количествени сметки

Съдържание и конфигуриране на меню Calculate

Източници за количествените сметки

Настройки за количествени сметки

Типове спецификации и количествени сметки

Създаване спецификации и количествени сметки

Създаване на интерактивна спецификация

Глава 12 Фотореалистична визуализация (PhotoRendering)

Настройки на фотореалистична визуализация

Настройка Ефекти (Effects)

Модул за визуализация (Rendering Engine)

Избор на метод (Method) на фотореалистичната визуализация

Контрол върху качеството на контура (Antialiasing)

Група настройки Effects (Ефекти)

Настройка Light sources (Светлинни източници )

Настройки Size & Background (Размер & фон)

Настройка Brightness (Яркост)

Корекция на яркостта на картината

Корекция на преекспонирането

Частична визуализация (Partial PhotoRendering)

Настройка Memory (Памет)

Материали и осветление за Фотореалистичната визуализация

Материали за Фотореалистичната визуализация

Панел за настройки Preview (Преглед)

Панел за настройки Reflection (Отражение)

Панел за настройки Transparency (Прозрачност)

Панел за настройки Textures (Текстури)

Подравняване на текстури (Align 3D Texture)

Осветление за Фотореалистичната визуализация

Лампи (Lamps)

Глава 13 Анимация в ArchiCAD

Видове камери и анимация

Видове камери в ArchiCAD

Perspective Cameras (Камери за перспективи)

Редактиране на елементите на анимацията

Въвеждане на камера в чертежа в план

Създаване на анимация Fly-Through (Движение по маршрут)

Източник на анимацията

Резултат

Създаване на анимация VR Object (Обект на виртуална реалност)

Камера VR Object (Обект на виртуална реалност)

Създаване на анимация от типа VR Object

Създаване на VR Scene (Сцена на виртуална реалност)

Камера VR Scene (Сцена на виртуална реалност)

Разполагане на панорамна камера

Глава 14 Обмен на информация с други програми

Записване на информацията по проекта

Основни файлови формати

Файлови формати за запис на различни аспекти на проекта

Връзка на ArchiCAD 8.0 с AutoCAD и други CAD системи

Записване във формати DXF/ DWG

Отваряне на файлове във формати DXF/ DWG

Вмъкване на DXF/DWG файлове с командата Merge (Вмъкни)

Управление на External References (XREF) (Външни референции)

Връзка с програми за 3D моделиране и визуализация

Експорт на модел в 3D Studio

Експорт на модел в Artlantis Render

Вмъкване на информация в проекта чрез командата Merge

Вмъкване на друг проект, създаден в ArchiCAD

Вмъкване на модул (Module)

Вмъкване на растерни изображения (Picture Files)

Глава 15 Публикуване на проекта

Работа с PlotMaker

Предназначение

Структура на проектната документация в PlotMaker

Стартиране на PlotMaker

Елементи на средата в PlotMaker

Технология на работа с PlotMaker

Избор и настройка на Master Layout (Шаблон на чертожен лист)

Настройка на Master Layout

Елементи на Master Layout

Създаване на структурата на Layout Book (Книга на проекта)

Система за номериране на чертожни листове в PlotMaker

Генериране и организиране на чертожните листове
(Layouts) на книгата на проекта (Layout Book)

Импортиране и разполагане на чертежи (Drawings)

Редактиране на вмъкнатите чертежи

Преместване и промяна на обхвата на рамката на чертежа

Промяна на чертежи

Управление на свързаните чертежи (Linked Drawings)

Записване на файлове в PlotMaker

Отпечатване на чертежите

Подготовка на чертежите за печат

Уточняване на дебелините за изчертаване

Включване на отчитането на дебелините на линии

Не подлежащи на печат елементи (Non-Printing Items)

Options for Display & Output (Опции за изобразяване и отпечатване)

Отпечатване на чертежите от ArchiCAD

Обхват на зоната за печат

Отпечатване на чертежите на принтер

Отпечатване на чертежите от PlotMaker

Създаване на View Sets (Набори от изгледи) в ArchiCAD

Изчертаване на чертежите на плотер

Изчертаване на чертежите на принтер

Избор на цвят на отпечатване

Публикуване чрез Publisher (Издател)

Предназначение на Publisher (Издател)

Организация на процеса на публикуване

Извършване на публикуването

Приложение Новости в ArchiCAD 8.1

Усъвършенствано двумерно представяне

Усъвършенствани опции за изобразяване на композитни структури

Настройки за композитни структури в диалоговите
прозорци на конструктивните елементи

Показване/ скриване на крайните линии на стена

Показване/ скриване на крайните линии и референтната ос на греда

Инструмент Wall End (Край на стена)

Подобрения в елементи на интерфейса

Автоматично почистване на „Х” – образно пресичане на стени

Прихващане на върховете на сечението на стени
в план при изключен режим Clean Wall & Beam Intersections

Развитие на редактируемите GDL „горещи точки” (GDL Hotspots)

Едноклавишни клавиатурни команди (Single-Key Shortcuts)

Комбинации на режими на изобразяване (Display Options Combinations)

Комбинации от режими на изобразяване в палитрата Navigator

Настройки за изобразяване на индивидуални маркери на Разрез/Фасада

Подобрения в технологията на отпечатване на принтер

Опции за горен и долен колонтитул на отпечатаните
на принтер страници (Header/Footer Options)

Отпечатване на зона, очертана с Маркировка (Print Marquee Options)

Достъп до настройките на принтер Print Setup
от диалоговия прозорец за отпечатване на принтер

Подреждане на отпечатаната област (Arrangement of Print Area)

Подобрения в PlotMaker

Разширени диалогови прозорци на чертежи/ картини

Управление на чертожните атрибути в PlotMaker

Методи за актуализиране на атрибути за избран чертеж

Редактиране на атрибутите на избран чертеж

Автоматични номера на чертежи в PlotMaker

Номера на чертежи в маркери на детайли

Хипервръзки в документ във формат PDF (само за Windows)

Типове заглавия в PlotMaker

Задаване на тип заглавие

Изобразяване или премахване на заглавия

Създаване или промяна на тип заглавие

Промяна на индивидуални заглавия

Разпадане на заглавия и чертежи

AutoText References in PlotMaker

Better DWG/DXF Compatibility

Автоматично нагласяване на цветове за подобрена видимост на екрана

Цвят на фона на чертожния прозорец

Eкспорт на чертежи от PlotMaker като XREFs;

Поддръжка на QuickTime формати за картини

Индивидуални функции за конвертиране

Допълнителни подобрения на конвертирането

Конвертиране на сложни елементи в блокове

Щриховки в AutoCAD (Hatches) и ArchiCAD (Fills)

Криви (Splines)

Етикети ArchiCAD (Labels) и посочващи стрелки (Leaders в AutoCAD)

Индивидуално позициониран оразмерителен текст

Дименсия на ордината

Конвертиране на видимите параметри на обекти

460
960
0